Témoins : Gilbert CARRIÈRE

9 Résultats

CONSCRITS - FÊTE - MUSICIENS

Lo maridam Capdet

Gilbert CARRIÈRE, OLEMPS, RODEZ

CONSCRITS - FÊTE - MUSICIENS

Quand lo mèrle sauta al prat…

Gilbert CARRIÈRE, OLEMPS, RODEZ

LABOURS

Lo boièr

Gilbert CARRIÈRE, OLEMPS, RODEZ

CONSCRITS - FÊTE - MUSICIENS

Fai lo cornard ma filha !

Gilbert CARRIÈRE, OLEMPS, RODEZ

CONSCRITS - FÊTE - MUSICIENS

Quand ère pichonèla…

Gilbert CARRIÈRE, OLEMPS, RODEZ

CONSCRITS - FÊTE - MUSICIENS

Marinon ton piucelatge…

Gilbert CARRIÈRE, OLEMPS, RODEZ

CONSCRITS - FÊTE - MUSICIENS

Quand ère pichonèla…

Gilbert CARRIÈRE, OLEMPS, RODEZ

CONSCRITS - FÊTE - MUSICIENS

Vai, vai, vai carmalhada…

Gilbert CARRIÈRE, OLEMPS, RODEZ

CONSCRITS - FÊTE - MUSICIENS

Aquela pola blanca…

Gilbert CARRIÈRE, OLEMPS, RODEZ